POKRETANJE POSTUPKA RAZVODA BRAKA, PODJELA BRAČNE STEČEVINE I UREĐENJE OSTALIH ODNOSA

Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Pokretanje postupka razvoda braka, podjela bračne stečevine i uređenje ostalih odnosaUvodOvim člankom detaljno predstavljamo postupke koji se odnose na razvod braka i prestanak bračne zajednice, kao i pojmove bračna stečevina i podjela imovine kod procesa razvoda braka.Što ćete sve moći saznati u članku?


 1. Postupci razvoda braka: sporazumni razvod braka i razvod braka tužbom
 2. Presuda o razvodu braka
 3. Alimentacija
 4. Što je bračna stečevina?
 5. Što sve ulazi u bračnu stečevinu?
 6. Imovina stečena prije braka
 7. Način podjele zajedničke imovine


  Društveno ekonomske prilike u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini dovode do sve većeg broja razvedenih brakova. Tako je u našoj zemlji primjetan značajan rast razvoda braka, a službeni podaci Agencije za statistiku pokazuju da je u 2018. godini razvedeno 2385 brakova, što je u odnosu na  2017. godinu povećanje od preko 20%.


  Što je bračna stečevina i pojam razvod braka  1. Postupci razvoda braka: sporazumni razvod braka i razvod braka tužbom  Osnovni propis kojim se uređuje postupak razvoda braka je Obiteljski zakon Federacije Bosne i Hercegovine.


  Ako su oba bračna partnera suglasna sa razvodom braka tada će podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom braka . No, ukoliko samo jedan supružnik želi razvod braka, tada on podnosi tužbu za razvod braka nadležnom sudu, uz posredstvo i angažman odvjetnika za razvod braka.


  Koje će se radnje prije sudskog postupka morati poduzeti, u konkretnoj situaciji ovisi o tome da li supružnici imaju zajedničku maloljetnu djecu.  Naime, sud u postupku razvoda braka, osim prestanka bračne zajednice, donosi odluku i o mjestu stanovanja djeteta, ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa roditelja s djetetom, pa je zakon postavio jasna pravila onda kad supružnici imaju maloljetnu djecu.


  Stoga, ukoliko bračni partneri imaju djecu nad kojom ostvaruju skrb kao i za vrijeme trudnoće žene, prije pokretanja postupka za razvod braka, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkoj ili pravnoj osobi ovlaštenoj za posredovanje.


  U postupku posredovanja ovlaštena osoba nastojat će ukloniti uzroke koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa i izmiriti bračne partnere. Prema potrebi preporučit će im da se obrate savjetovalištima ili drugim ustanovama koje im mogu dati potreban savjet. Također, upoznat će bračne partnere sa posljedicama razvoda braka, a posebno sa onim posljedicama koje se odnose na djecu.


  > POGLEDAJTE JOŠ: Poslovi koje obavljamo


  Ako se u postupku posredovanja bračni partneri ne izmire, ovlaštena osoba nastojat će da postignu sporazum o tome s kim će živjeti njihovo maloljetno dijete, zatim o njegovim osobnim odnosima sa roditeljem sa kojim neće živjeti, o njegovom uzdržavanju i o ostalim sadržajima roditeljskog staranja. Ako bračni partneri ne postignu takvu vrstu sporazuma, organ starateljstva (centar za socijalnu skrb) će na zahtjev ovlaštene osobe ili po službenoj dužnosti odlučiti o navedenim pitanjima. Takva odluka vrijedi do pravomoćnosti odluke o razvodu braka.


  O postupku posredovanja ovlaštena osoba sastavit će zapisnik i ista je dužna u roku od dva mjeseca okončati postupak posredovanja. Ako se tužba ili zahtjev za sporazumni razvod braka podnese prije okončanja postupka posredovanja, sud će taj podnesak odbaciti.  2. Presuda o razvodu braka  Sudski postupak se završava donošenjem pravomoćne presude o razvodu braka. Sud će dakle takvu presudu donijeti po tužbi jednog bračnog partnera ili po zahtjevu za sporazumni razvod braka, i to ako ustanovi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni.  3. Alimentacija. Tko je zahtijeva i kolika je njena visina?  Alimentacija je obveza financijske prirode koja se odnosi na uzdržavanje djeteta od strane roditelja s kojim dijete ne živi. Iako se uzdržavanje može tražiti i posebnom tužbom, o djetetovu uzdržavanju sud najčešće odlučuje u presudi kojom se razvodi brak ili utvrđuje očinstvo. Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu.


  Sud kad odlučuje o iznosu uzdržavanja, uvijek se rukovodi interesima djeteta, i ono mora uvijek biti prioritet. Pri tome se uzima u obzir dob djeteta, potrebe stanovanja, odijevanja, prehrane, obrazovanja, zdravstveno stanje i druge okolnosti o kojima ovisi iznos potreban za uzdržavanje.


  Ukoliko dijete ima povećane potrebe ili se radi o roditelju koji je boljeg materijalnog stanja, uzdržavanje se može odrediti u većem iznosu od zakonom utvrđenog minimuma. Ako se radi o roditelju slabijih imovnih mogućnosti sud može odrediti i niži iznos uzdržavanja od minimalnog, ali bez obzira na imovno stanje i eventualnu nezaposlenost, ukoliko je roditelj radno sposoban, on ne može biti oslobođen dužnosti uzdržavanja.


  Neplaćanje alimentacije dovodi i do kaznene odgovornosti pa tako čl. 223. Kaznenog zakona FBiH propisuje da osoba koja izbjegava plaćanje alimentacije (izdržavanja) za osobu koju je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršne nagodbe sklopljene pred drugim nadležnim organom dužan izdržavati, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.  4. Što je bračna stečevina?  Pojam bračne stečevine i njene podjele dolazi u prvi plan uslijed razvoda braka, gdje je uvijek pitanje o podjeli imovine kod samog razvoda braka (bilo sporazumnog bilo tužbom). No postupak u kojem se odlučuje o tome što čini bračnu stečevinu i kako će se ona podijeliti treba razlikovati od postupka razvoda braka, obzirom da ovaj postupak dolazi „na raspored“ tek po okončanju tj. razvodu braka. Tako ćemo i taj dio ostaviti za kraj ovog našeg osvrta.  5. Što sve ulazi u bračnu stečevinu?  Pod bračnom stečevinom podrazumijevamo svu onu imovinu koju su  bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine. (čl. 251. Obiteljskog Zakona FBiH).


  U bračnu stečevinu ulaze i pokloni trećih osoba učinjeni za vrijeme trajanja bračne zajednice (u novcu, stvarima, pružanju pomoći radom i sl.) bez obzira na to koji ih je bračni partner primio, osim ako drukčije ne proizlazi iz namjene poklona ili se iz okolnosti u trenutku davanja poklona može zaključiti da je poklonodavalac želio učiniti poklon samo jednom od bračnih partnera. Dobitak od igara na sreću je također bračna stečevina.


  Dakle, bez obzira na to koji je od bračnih partnera ostvario “više” u tijeku trajanja braka, s institutom bračne stečevine, imovina će se po razvodu braka podijeliti ravnomjerno na bivše supružnike.  6. Posebna imovina (imovina koja je stečena prije braka)  U imovinu koja čini bračna stečevina, bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u osim ako nisu drukčije ugovorili. No trebamo naglasiti kako ona imovina (posebna imovina) koju je jedan od supružnika već imao u trenutku sklapanja braka, neće biti dijelom bračne stečevine niti će moći biti predmetom podjele!


  > PRIMJER:  jedan od supružnika je prije samog sklapanja braka u svom vlasništvu imao skupocjeni motocikl, i s obzirom na navedeno taj motocikl nije bračna stečevina i neće biti predmetom podjele.  7. Način podjele zajedničke imovine  Idealna situacija postoji kad bivši supružnici sporazumno urede pitanje podjele ostvarene imovine. No u današnjici je to zbog teških i narušenih odnosa prava rijetkost, pa će u pravilu jedan od bivših supružnika biti primoran pokrenuti tužbu pred nadležnim sudom kojom će zahtijevati da se utvrdi što sve spada u bračnu stečevinu i da se shodno tome ta imovina podijeli.


  U pravilu kada dođe do suda i sporenja, svaki od bivših supružnika nastoji dokazati da je upravo on u većoj mjeri doprinosio u imovinskim prihodima. Tako će dokazivati da je imao visoku menadžersku plaću, razne bonuse i slično. S druge strane nastojat će se umanjiti doprinos druge strane tvrdeći kako je nezaposlena, kako je bez primanja i sl.


  No, kako smo već prethodno spomenuli, navedeno uopće nije odlučno pri utvrđivanju i podjeli bračne stečevine, i sud će presuditi da sve što je stečeno za vrijeme trajanja braka (bez obzira od strane kojeg supružnika) čini bračnu stečevinu, i da će se ravnomjerno podijeliti. Jedino na što se stranke trebaju fokusirati je dokazivanje ranije stečene (posebne) imovine ili poklona od trećih osoba, te ako osoba uspije dokazati da je određenu imovinu stekla već prije braka, onda to neće biti predmetom podjele i pripast će samo njoj.


  > OPŠIRNIJE: Više o temi podjele imovine podjela imovine kod sporazumnog razvoda braka, kao i u slučaju rješavanja tužbom, možete pročitati u našem zasebnom članku ovdje 


  U svakom slučaju kad je riječ o podjeli imovine nakon razvoda, treba istaknuti da se radi o teškim i dugim postupcima (posebice ukoliko je imovina supružnika velika) koji stranke opterećuje i iscrpljuje tako da je angažman stručnih osoba radi umanjenja štetnih posljedica gotovo neizbježan.  > OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM: Odvjetnički ured LJUBIĆ Široki Brijeg pruža klijentima potpunu pomoć u području obiteljskog prava. Naš odvjetnički tim razvio je posebne metode pristupa ovoj vrsti sporova, kako bi se ove neugodne međuljudske situacije što jednostavnije riješile.


  Tako odjel za obiteljsko pravo unutar našeg odvjetničkog ureda aktivno djeluje unutar različitih svjetskih organizacija tematike obiteljskog prava, te u sklopu toga ističemo naše punopravno članstvo unutar "Međunarodnog društva obiteljskog prava (International society of family law - ISFL)", koje je osnovano u Birminghamu 1973. godine. 


     * Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

  Uključeno u Mondaq platformu kao stručni članak.

  Razvod braka dovodi i do podjele bračne stečevine među bivšim supružnicima.

  Broj čitanja:  19927

  Česta pitanja naših klijenata

  Dva su načina. Prvi je sporazumni zahtjev za razvod braka, koji supružnici podnose putem odvjetnika ako su suglasni s razvodom braka. No, ako samo jedan supružnik želi razvod braka, tada će morati podnijeti tužbu za razvod braka nadležnom sudu. Tužba za razvod braka se u pravilu podnosi putem odvjetnika, koji u ime stranke – jednog od supružnika, poduzima sve radnje koje u konačnosti dovode do presude o razvodu braka.

  Postupak posredovanja se obvezno provodi prije pokretanja postupka razvoda ako bračni partneri imaju djecu nad kojom ostvaruju skrb kao i za vrijeme trudnoće žene. Postupak posredovanja se pokreće podnošenjem zahtjeva za posredovanje fizičkoj ili pravnoj osobi koja je za to ovlaštena.

  U postupku posredovanja ovlaštena osoba nastojat će ukloniti uzroke koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa i izmiriti bračne partnere. Uz to će upoznati bračne partnere sa posljedicama razvoda braka, a posebno sa onim posljedicama koje se odnose na djecu.

  U pogledu trajanja postupka razvoda braka, načelno se može reći (a to pokazuje i praksa) da ukoliko su bračni drugovi suglasni s razvodom i ako su sklopili sporazum o odgoju djeteta, postupak je znatno olakšan i može trajati svega nekoliko mjeseci. S druge strane, postupak je znatno duži ukoliko su bračni odnosi poremećeni do te mjere da se bračni partneri ne mogu dogovoriti o načinu i skrbi nad zajedničkom maloljetnom djecom ili ako pak jedan bračni partner ne želi razvod braka.

  Kontakt forma

  > Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

  Ime i prezime*
  Email*
  Kontakt broj
  Kako ste saznali za nas?
  Država
  Upiši poruku


  Za koja pravna područja smo specijalizirani?

  Područje prakse /Pravna oblast

  Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

  NEKRETNINE

  U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

  KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

  Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

  IMIGRACIJSKO PRAVO

  Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola