Go to content

Ugovori radnog prava u svakodnevnom poslovanju

Radnopravni ugovori uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana u vezi s radom i sa radnim odnosima. Važno je da svaki takav ugovor precizno uredi vrste prava i obveza koje iz njega proizlaze. Tako je ugovorom o radu bitno ugovoriti visinu plaće, radno mjesto i radne obveze, trajanje radnog vremena, dnevni, tjedni i godišnji odmor, prestanak radnog odnosa, trajanje porodiljnog dopusta i dr.


U nastavku donosimo analizu najznačajnih ugovora iz područja radnog prava koji se pojavljuju u praksi te naglasak na sadržaj i odredbe koje bi trebao poznavati svaki poslodavac pri sklapanju takvih ugovora.1. Ugovor o radu


Ugovor o radu je temeljni i najčešći radnopravni ugovor. Riječ je o dvostranom pravnom poslu (poslodavac & radnik) kojim se radnik obvezuje za poslodavca obavljati određene poslove, dok se poslodavac obvezuje radniku isplaćivati plaću. Po zaključenju ugovora o radu, poslodavac je dužan prijaviti radnika na obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje te osiguranje za slučaj nezaposlenosti.


Glede trajanja, ugovor o radu se može zaključiti na neodređeno ili na određeno vrijeme. Ukoliko ugovor ne sadrži podatak u pogledu trajanja, smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na razdoblje duže od tri godine.


Zakon izričito propisuje da se ugovor sklapa u pismenom obliku.


Govoreći o sadržaju samog ugovora, Zakon o radu FBiH propisuje da ugovor o radu naročito sadrži podatke o: nazivu i sjedištu poslodavca, imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno boravištu radnika, trajanju ugovora o radu, danu otpočinjanja rada, mjestu rada, radnom mjestu na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, dužini i rasporedu radnog vremena, plaći, dodacima na plaću, te periodima isplate, naknadi plaće, trajanju godišnjeg odmora, otkaznom roku i druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrđenim kolektivnim ugovorom.2. Ugovor o obavljanju pripravničkog (vježbeničkog) staža


Pripravnik ili vježbenik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se uspješno školovala.Poslodavac s pripravnikom zaključuje posebnu vrstu ugovora o radu na određeno vrijeme (u pravilu na razdoblje od 1 godine).


Ukoliko se poslodavac i pripravnik drukčije ne dogovore, pripravniku pripada 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava.


Nakon završenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit ako je to propisano zakonom, županijskim propisom ili pak pravilnikom o radu.


Ugovor o radu pripravnika ima identičan sadržaj poput osnovnog ugovora o radu, s tim da je potrebno jasno urediti trajanje pripravničkog staža, zatim naznačiti zanimanje u kojem se pripravnik prvi put zapošljava, mjesto rada i osposobljavanje, početak stažiranja, program pripravničkog staža, polaganje stručnog ispita i posljedice (primjerice ako pripravnik uspješno položi stručni ispit - može ostati u radnom odnosu, a ako je neuspješan poslodavac mu može redovno otkazati).3. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa


Ova vrsta ugovora ima istu svrhu kao i ugovor o radu s vježbenikom, a to je stjecanje vježbeničkog staža i potrebnog radnog iskustva. Međutim, u jednoj sadržajnoj stvari se bitno razlikuje. To je pitanje radnog odnosa. Dakle osoba koja se prima na stručno osposobljavanje, za razliku od vježbenika, ne nalazi se u radnom odnosu, što znači da nema status radnika. U praksi, riječ je o osobama koje obavljaju osposobljavanje na volonterskoj - besplatnoj razini (dakle nemaju pravo na plaću poput pripravnika koji imaju sklopljen ugovor o radu.)


Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se također u pisanoj formi. Zakon propisuje obvezu poslodavca da dostavi kopiju potpisanog ugovora u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije i nadzora.


Osoba na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlene osobe, dok prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava poslodavac u skladu sa propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.4. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo


Zakon o radu propisuje mogućnost upućivanja radnika na rad u inozemstvo, u kojem slučaju se mora postići suglasnost u pogledu radnog mjesta u inozemstvu, trajanju rada, mjestu rada i boravka, valuti u kojoj će se isplaćivati plaća i druga materijalna prave te uvjeti vraćanja u zemlju.


U praksi, upućivanje radnika na rad u inozemstvo se regulira konkretnim odredbama u samom ugovoru o radu ili naknadnim aneksom (dodatkom) na postojeći ugovor o radu ukoliko u trenutku potpisivanja ugovora nije bilo predviđeno upućivanje na rad u inozemstvo. S tim da ističemo kako radnik u pogledu samog boravka ali i rada podliježe propisima one zemlje  u kojoj će boraviti, pa je dužnost i odgovornost poslodavca da se prije samog upućivanja radnika u inozemstvo detaljnije upozna s regulativom inozemne zemlje koji se tiču statusnih pitanja stranaca, obzirom da se ilegalan rad stranih državljana u većini zemalja kažnjava vrlo strogo.5. „Managerski“ ugovori


Pojam “menadžer” (eng. manager) ima više značenja, ali se može reći da je svim definicijama zajedničko kako je riječ o osobi koja ima upraviteljske ili poslovodne funkcije unutar određenog poduzeća. Radi se o osobi koja planira, organizira rad i poslovanje unutar samog poduzeća, koja donosi odluke i sl.


Ukoliko osoba obavlja funkciju menadžera u svojstvu zaposlenika tada menadžerski ugovor ima karakter ugovora o radu. No, moguća je i situacija da osoba unutar poduzeća (npr. direktor ili član uprave) ima ulogu menadžera iako se ne nalazi u radnom odnosu. U takvoj situaciji managerski ugovor ima uglavnom značaj ugovora o djelu. Aktualni Zakon o radu FBiH naime propisuje izričitu mogućnost da direktor može poslovodnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu.


Bitna razlika u kontekstu sadržaja menadžerskog ugovora i ugovora o radu vidljiva je u odredbi plaće odnosno naknade za rad. Dok u osnovnom ugovoru o radu radnik ima pravo na plaću, dodatke na plaću i naknadu pojedinih troškova, menadžerskim ugovorom se u pravilu pored osnovnih materijalnih prava ugovaraju i naknade na ime službenih putovanja, raznih usavršavanja, dodatnih edukacija, članarina u poslovnim organizacijama i sl.


Pored toga, u korist menadžera se može ugovoriti i pravo na nagradu za postignute rezultate rada kroz sudjelovanje u dobiti društva, prema kriterijima iz odluke samog društva. 


Ako se zaključuje managerski ugovor s osobom koja ima i status zaposlenika (radnika) tada takav ugovor sadrži uglavnom one odredbe kao i „klasični“ ugovor. Dakako, zbog prirode takve funkcije, u pravilu odredbe koje se odnose na radno vrijeme, prestanak ugovora o radu, otkazni rok ili otpremninu su drukčije definirane ili čak izostavljane.


Managerski ugovor se dakle sklapa na određeno vrijeme pa je tako pored Zakona o radu, obzirom na obveznopravni karakter i  činjenicu da se u pojedinim situacijama ima smatrati ugovorom o djelu, važno pri njegovu sastavljanju i sklapanju, primijeniti i odredbe Zakona o obveznim odnosima.> Radno pravo je jedno od glavnih područja djelovanja odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

> Iskustvo, stručno znanje i posvećenost klijentu od strane naših odvjetnika faktori su uspješne zaštite pripadajućih prava. 


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Najznačajniji ugovori radnog prava za poslodavca.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Ana Marija Penava
Bosna i Hercegovina, 03/05/2020

Iznimno sam zadovoljna ostvarenom suradnjom s Odvjetničkim uredom Ljubić. Sa svojim savjetovanjem pomogli su mi u napretku moga poslovanja i poslovnog odnosa s klijentima i suradnicima, na čemu se još jednom zahvaljujem.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /