Go to content

Sastavljanje ugovora o darovanju, doživotnom uzdržavanju, ugovora o diobi nekretnina i svih drugih ugovora


> Izrađujemo i savjetujemo prilikom sastavljanja ugovora o darovanju, doživotnom uzdržavanju, ugovora o diobi nekretnina i svih drugih ugovora.


Ugovorom o darovanju darovatelj prepušta obdareniku (daroprimcu) bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvaća.


Ugovorom o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja obvezuje se primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti, dok se primatelj uzdržavanja obvezuje da će nakon njegove smrti čitava ili dio imovine pripasti davatelju uzdržavanja.


Ugovor o darovanju, doživotnom uzdržavanju, ugovor o diobi nekretnina i svih drugih ugovora


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse 


U našem pravu ugovor o doživotnom uzdržavanju uređen je Zakonom o nasljeđivanju FBiH.


Kad više osoba (suvlasnika) ima upisano pravo vlasništva na jednoj nekretnini a žele je fizički podijeliti tako da svakome od njih pripadne određeni dio, najbolji način je zaključenje ugovora o diobi. No ukoliko suvlasnici ne postignu sporazum o načinu razvrgnuća suvlasništva o tome će odlučiti sud u vanparničnom postupku, na zahtjev bilo kojeg suvlasnika (sudsko razvrgnuće).


Etažno vlasništvo je vlasništvo određenoga posebnog dijela zgrade, onog dijela koji je samostalna uporabna cjelina (stan, garaža, poslovni prostor). Etažno vlasništvo se uspostavlja odlukom vlasnika nekretnine - izjava o diobi ili sporazumom suvlasnika nekretnine – ugovor o diobi.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Sastavljanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovora o darovanju i diobi nekretnine

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg