POSTUPAK LIKVIDACIJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (PODUZEĆA/FIRME) U FBIH

Go to content

UPOZORENJE O LAŽNOM KORIŠTENJU NAŠEG IMENA: sve naše klijente i zainteresirane stranke obavještavamo kako se netko u posljednje vrijeme nedopušteno koristi našim imenom na internetu, na način da je kreiran lažni email pod adresom ljubicivanodvjetnik@gmail.com. Također, ista osoba je napravila lažni Google My Business profil pod našim imenom te tako lažno obmanjuje cijelu javnost. VIDI DETALJNIJE

Postupak likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (poduzeća/firme) u FBiH


Objašnjenje likvidacijskog postupka društva s ograničenom odgovornošću (poduzeća/firme) bit će predstavljeno i sažeto kroz sljedeće cjeline:


  1. Pojam likvidacije poduzeća/firme
  2. Razlozi pokretanja likvidacijskog postupka
  3. Kako se provodi postupak likvidacije firme?
  4. Organi likvidacijskog postupka i njihove uloge
  5. Namirenje vjerovnika kroz imovinu (postupak diobe)
  6. Okončanje postupka likvidacije
  7. Odnos stečajnog i likvidacijskog postupka1. POJAM LIKVIDACIJE PODUZEĆA/FIRMELikvidacijski postupak društva s ograničenom odgovornošću (poduzeća/firme) služi potpunom namirenju svih vjerovnika pravne osobe unovčenjem njegove imovine. Ukoliko nakon toga preostanu još neke imovinske vrijednosti, članovi pravne osobe namiruju se iz preostale imovine razmjerno svom udjelu u društvu.


Dakle, postupak likvidacije mijenja intenciju samog društva. Glavni cilj društva koje se nalazi u fazi likvidacije više nije obavljanje registriranih djelatnosti s ciljem stjecanja dobiti, već društvo sada postoji i poduzima one radnje da bi se poslovanje privelo kraju, i u konačnosti da bi se društvo izbrisalo iz sudskog registra. Iz navedenog proizlazi da je svrha ovog postupka zaštita vjerovnika ali i članova društva koje se likvidira.


Likvidacija firme (poduzeća) u FBiH


Osnovni propisi kojima se regulira postupak likvidacije su Zakon o privrednim društvima FBiH (''Službene novine Federacije BiH'' 81/15) i Zakon o likvidacijskom postupku FBiH,  („Službene novine Federacije BiH, 29/03)2. RAZLOZI POKRETANJA LIKVIDACIJSKOG POSTUPKARazlozi za prestanak društva mogu biti odluka članova društva, pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis društva u sudski registar bio ništav, smrt odnosno prestanak nekoga od članova društva  (osim ako drukčije nije propisano osnivačkim aktom), stečaj društva, izrečena pravomoćna odluka o trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti društva i dr.3. KAKO SE PROVODI POSTUPAK LIKVIDACIJE FIRME?Postupak likvidacije provodi onaj registarski sud u kojem je upisano društvo koje se želi likvidirati. Najčešći osnov za pokretanje likvidacijskog postupka je odluka članova društva (osnivača). Uz odluku, u osnovnoj fazi postupka potrebno je nadležnom sudu podnijeti zahtjev/prijedlog za likvidaciju, rješenje o upisu firme u sudski registar te uvjerenje Porezne uprave o izmirenju svih poreznih obveza. Naknadno se dostavljaju i drugi službeni dokumenti, poput potvrda Mirovinskog i Zdravstvenog zavoda o uplaćenim zakonskim doprinosima, bilanca stanja i uspjeha kao i potvrda banke o visini novčanih sredstava na računu društva.


> PROVJERITE: Korporativni poslovi Odvjetničkog ureda LJUBIĆ4. ORGANI LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA I NJIHOVE ULOGEZakon o likvidacijskom postupku propisuje ulogu likvidacijskog suca i likvidatora.


U pravilu, likvidacijski sudac će po primljenom prijedlogu, za likvidatora imenovati dosadašnjeg člana uprave (direktora) društva ili odvjetnika društva (ukoliko za to ima ovlaštenja od samog društva).


Dužnost likvidatora je okončanje svih onih poslova koji su u tijeku, kao i naplata svih tražbina društva, unovčenje imovine društva te konačno namirenje vjerovnika.


Likvidator je uz to dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i obveza društva. Obveze društva uključuju prava trećih osoba na predmetima imovine (primjerice banke kao založnog vjerovnika).


Iz imovine društva, likvidator je kao prvo dužan unaprijed izmiriti troškove i takse suda, takse i izdatke svoje uprave i nastale nužne troškove uprave.5. NAMIRENJE VJEROVNIKA KROZ IMOVINU (POSTUPAK DIOBE)Likvidator namiruje potraživanja vjerovnika razmjerno visini njihovih udjela u potraživanjima, čim budu na raspolaganju dovoljna sredstva za raspodjelu. Ukoliko su potraživanja vjerovnika za koja ne postoji ovršni naslov sporna, likvidator tim vjerovnicima određuje rok od 15 dana. Ako vjerovnik u ovom roku dokaže podizanje tužbe, likvidator prilikom diobe zadržava iznos koji otpada na tu obvezu. No, ukoliko vjerovnik u ostavljenom roku ne izvrši istaknutu obvezu, potraživanje vjerovnika prilikom diobe ne uzima se u obzir.


Na traženje suda, likvidator će najkasnije sa okončanjem postupka diobe, položiti račun o svojim radnjama i sudu predati pisane potvrde na provjeru.


Važno je naglasiti kako likvidator osobno odgovara za skrivljenu povredu svoje obveze da imovinu unovči što je najbolje moguće i da prikupljeni iznos ravnomjerno podijeli.6. OKONČANJE POSTUPKA LIKVIDACIJENakon podnesenog dokaza o potpunoj diobi imovine sud razrješava osobu od likvidatorske dužnosti i zaključuje postupak. Zaključenje postupka će se javno oglasiti u "Službenim novinama Federacije BiH". Po pravomoćnosti zaključenja likvidacijskog postupka, sud određuje brisanje društva s ograničenom odgovornošću u svim javnim registrima.7. ODNOS STEČAJNOG I LIKVIDACIJSKOG POSTUPKAStečaj je posebni postupak koji se provodi kad je stečajni dužnik zbog prezaduženosti nesposoban za plaćanje, u svrhu  skupnog namirenja svih vjerovnika stečajnoga dužnika i to unovčenjem imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. U pravilu, stečajni postupak dovodi do prestanka postojanja stečajnoga dužnika - pravne osobe, no moguće je i da dođe do reorganizacije poslovanja i prihvaćanja stečajnog plana od strane vjerovnika.S druge strane, likvidacijski postupak se provodi nad pravnom osobom onda kad raspolaže s imovinom koja je dovoljna da u potpunosti namiri potraživanja svih vjerovnika. Dakle kod likvidacijskog postupka ne govorimo o insolventnosti privrednog subjekta kao što je slučaj sa stečajem.


Likvidacija je dakle posljednje razdoblje postojanja društva prije brisanja iz sudskog registra. Ukoliko se u postupku utvrdi da imovina nije dostatna za pokriće svih obveza, provodi se stečajni postupak.> Obzirom da je korporativno pravo jedno od naših specijalizacija, uspješno zastupamo klijente i u likvidacijskom postupku firme ili općenito bilo kojeg oblika društva    PROVJERITE DETALJNIJE* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Likvidacija firme (ili općenito društva) je posljednje razdoblje postojanja društva prije brisanja iz sudskog registra.

Broj čitanja:  14159

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola