Go to content

Položaj jamaca u kreditnom poslu i njihova posebna zaštitaJamac za kredit kao fizička osoba često se zna pronaći u nezavidnom položaju, te vam preporučujemo ovaj naš autorski članak prije ulaska u jedan od takvih ugovornih odnosa, kao mjera predostrožnosti.


Članak donosi pregled najčešćih razmatranja po ovom pitanju, a pri kraju teksta ćete moći saznati nešto više i o upućivanju tužbe jamca protiv glavnog dužnika u nekim specifičnim situacijama, što se poprilično rijetko koristi u praksi, a svakako bi trebalo.


Što ćete sve moći saznati u članku?


  1. Pojam jamca i sudužnika
  2. Tko je jamac, a tko sudužnik?
  3. Kada najčešće dolazi do angažiranja jamaca i sudužnika?
  4. Jamstvo, za razliku od sudužništva, ne povećava kreditnu sposobnost dužnika
  5. Kako se osloboditi od jamstva i sudužništva?
  6. Otplata tuđeg kredita - što preostaje jamcu kad ispuni dužnikovu obvezu?
  7. Smrt dužnika. Od koga će se jamac naplatiti? 
  8. Zaštita jamca u Federaciji Bosne i Hercegovine
  9. Oslobađanje jamca od kreditne obveze
  10. Kažnjavanje banaka i mikrokreditnih organizacija za prekršaj   
1. Pojam jamca i sudužnika


Svima je poznato da banke kao institucije koje plasiraju kreditna sredstva, traže od korisnika kredita određeno osiguranje za vraćanje tog novca. To osiguranje može biti zalaganje stvari – pokretnih ili nepokretnih. Ako je nepokretna stvar založena, tada govorimo i hipoteci. No uz to, banke mogu zahtijevati od vas i angažiranje jamaca i sudužnika, tj. trećih osoba koje će jamčiti da ćete vratiti dug.


Osnovni preduvjet za dobivanje kredita je kreditna sposobnost klijenta. No, iako klijent nije samostalno kreditno sposoban, banka može odobriti kredit uz postojanje sudužnika ili jamca. 


Smisao njihove uloge je da jamče redovitu otplatu kredita. Pojednostavljeno, ako glavni dužnik, bez obzira na razlog, ne izvršava uredno svoje obveze, tada će jamac ili sudužnik odgovarati za cijelu obvezu i bit će dužan vratiti sve dužnikove dospjele a neplaćene obveze po kreditu. 


U praksi, sudužnik i jamac daju suglasnost odnosno potpisuju ugovor o kreditu a uz to daju i određeni instrument osiguranja plaćanja (poput zadužnice ili mjenice) koji omogućuje banci naplatu dospjele kreditne obveze.2. Tko je jamac, a tko sudužnik?


Jamac je pravna ili fizička osoba koja je garant kreditnog posla i koja se obvezuje isplatiti vjerovniku njegovo potraživanje, onda kad to potraživanje nije moguće ispuniti koristeći ostale instrumente osiguranja kredita. Što znači, da će vjerovnik moći zahtijevati ispunjenje obveze od jamca tek onda kad poduzme - iscrpi sve druge mjere protiv dužnika i ako se na takav način ne uspije naplatiti.


Sudužnik je pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za naplatu svih vjerovnikovih potraživanja jednako kao i glavni dužnik. Ukoliko je jedan od instrumenata osiguranja kredita sudužnik, vjerovnik dakle prema njemu može upotrijebiti sve instrumente prinudne naplate isto kao i prema glavnom dužniku, uključujući i zabranu po pristanku.


Napomena: Iz navedenog jasno vidimo da je položaj sudužnika kao instrumenta osiguranja kredita ozbiljniji i odgovorniji nego položaj jamca.3. Kada najčešće dolazi do angažiranja jamaca i sudužnika?


Obzirom da angažiranje jamca i sudužnika banci jamči i veću sigurnost naplate kredita, tako glavni dužnik dobiva veću kreditnu sposobnost, odnosno banka ima interes i sigurnost da će plasirani iznos kreditnih sredstava biti i vraćen. 


Radi dodatnog osiguranja, banka često za sudužnika traži supružnika ili člana obitelji glavnog dužnika. 4. Jamstvo, za razliku od sudužništva, ne povećava kreditnu sposobnost dužnika


Dakle, jamstvo ne povećava kreditnu sposobnost dužnika, već predstavlja dodatno osiguranje naplate kredita. Ono se često zahtijeva onda kad je kreditna sposobnost dužnika blizu granične vrijednosti za traženi kredit ili nije ispunjen neki drugi uvjet (npr. ako korisnik kredita - dužnik nema redovita primanja).


Jamac može biti bilo koja kreditno sposobna osoba koja ostvaruje redovita mjesečna primanja. 5. Kako se osloboditi od jamstva i sudužništva?


S pozicije jamstva ili sudužništva moguće se „maknuti“ samo u slučaju da korisnik kredita – dužnik ponudi banci kao vjerovniku neku drugu osobu za jamca/sudužnika ili da ponudi neki drugi instrument osiguranja plaćanja. No, da bi to bilo izvedivo potrebna je suglasnost banke kao vjerovnika. Tada se sklapa aneks osnovnog ugovora o kreditu.


Ali, razumljivo je da ovakva opcija nije realna u situaciji kad dužnik dođe u financijske probleme, jer će banka u svrhu zaštite svojih financijskih interesa svoj zahtjev upraviti prema sudužniku i jamcu kako bi od njih naplatila svoje potraživanje. 6. Otplata tuđeg kredita - što preostaje jamcu kad ispuni dužnikovu obvezu?


Ako jamac u potpunosti ili djelomično isplati kreditnu obvezu tada će on imati pravo zahtijevati od dužnika isplaćeni iznos, i to na način da gdje se upućuje tužba jamca protiv glavnog dužnika. U prijevodu, budući da na jamca prelaze sva vjerovnikova prava (subrogacija), on će od dužnika zahtijevati isplaćeni iznos u posebnoj parnici, koju će pokrenuti tužbom. 7. Smrt dužnika. Od koga će se jamac naplatiti?


Čak i kad je dužnik preminuo, a jamac je banci ispunio kreditnu obvezu, jamac će imati svakako pravo na pokretanje sudskog postupka – podnošenjem tužbe protiv dužnikovih nasljednika koji su naslijedili njegovu imovinu. Pored iznosa kojeg je podmirio u dužnikovo ime, jamac će imati pravo zahtijevati i zateznu kamatu od dana isplate.


Pritom je važno da jamac od banke ishodi potvrdu o ispunjenju duga.


Ako je tražbina koja je po isplati prešla na jamca bila osigurana i založnim pravom na nekretnini (hipoteka), tada će na jamca preći i to založno pravo. To je svakako veće osiguranje za jamca da će u konačnosti uspjeti doći do određenog novčanog iznosa kojeg je isplatio. S tim da je važno da se jamac kao založni vjerovnik upiše kao takav i u zemljišne knjige.8. Zaštita jamca u Federaciji Bosne i Hercegovine


U FBiH prava jamca -  žiranta su zaštićena posebnim Zakonom o zaštiti jamca u FBiH, kojim se među ostalim detaljnije propisuju obveze vjerovnika prije sklapanja samog ugovora.


Tako je vjerovnik dužan prije zaključenja ugovora o kreditu, procijeniti kreditnu sposobnost korisnika kredita, jamca ili druge osobe koja osobno osigurava ispunjenje obveza korisnika, i to na temelju odgovarajuće dokumentacije i podataka koje dobije od korisnika, uvidom u kreditne registre, javne registre, baze podataka i sl.


> POGLEDAJTE JOŠ: Zakon o zaštiti jamca


Također je vjerovnik dužan, prije zaključenja ugovora o kreditu, informirati korisnika kredita, jamca ili sudužnika o dokumentaciji i drugim podacima prikupljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti.


Jamac ima pravo na prigovor u pisanom obliku vjerovniku - banci ako se ne pridržava odredbi zakona, obveza iz ugovora, općih uvjeta poslovanja i dobre poslovne prakse. Vjerovnik je dužan poduzeti mjere za rješavanje prigovora, te dostaviti pisani odgovor podnositelju prigovora najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora, ali i o poduzetim mjerama izvijestiti Agenciju za bankarstvo FBiH. 


Ako jamac nije zadovoljan navedenim vjerovnikovim odgovorom, ili ako vjerovnik uopće ne odgovori u propisanom roku od 30 dana, jamac može prigovoriti i ombudsmanu u Agenciji za bankarstvo FBiH, u kojem slučaju će Agencija zatražiti od predmetnog vjerovnika da se očituje o navodima jamca iz te obavijesti - u roku osam dana od dana prijema zahtjeva.


Ukoliko Agencija ustanovi povrede od strane vjerovnika, može ga kazniti sukladno kaznenim odredbama ovog Zakona kao i drugih propisa kojima se uređuju rad banaka i mikrokreditnih organizacija.9. Oslobađanje jamca od kreditne obveze


Da Zakon o zaštiti jamca u FBiH pruža snažniju zaštitu jamca nego pojedini raniji propisi, pokazuje članak 30. kojim se propisuje veći broj mogućnosti oslobađanja obveze jamca. Tako će se jamac osloboditi obveze ukoliko vjerovnik na njegov poziv poslije dospjelosti potraživanja nije iscrpio sva sredstva osiguranja predviđena ugovorom radi namirenja svoga potraživanja od glavnog dužnika, zatim ako nije dobio ugovor od vjerovnika odmah nakon potpisivanja kao i situacija kad se ustanovi da je kredit odobren kreditno nesposobnom klijentu ili je kredit odobren na temelju falsificirane dokumentacije glavnog dužnika ili jamca – u kojem slučaju jamac može podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo prijevare.


Obveza jamstva iz navedenih razloga prestaje rješenjem Agencije za bankarstvo FBiH ili presudom nadležnog suda.10. Kažnjavanje banaka i mikrokreditnih organizacija za prekršaj


Sukladno odredbama Zakona o zaštiti jamca, banka ili mikrokreditna organizacija može se kazniti novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM ako financijske usluge ne oglašava na jasan i razumljiv način, odnosno ako oglašavanje sadrži netočne i informacije koje mogu jamca dovesti u zabludu, ako ugovor nije sačinjen u pismenom obliku, ako svaka ugovorna strana ne dobije jedinstveni primjerak ugovora ili ukoliko ugovor ne sadrži sve obvezatne odredbe propisane zakonom.  


Za sve druge povrede banaka ili mikrokreditnih organizacija supsidijarno će se primjenjivati kaznene odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Kaznenog zakona i Zakona o obveznim odnosima.
> ODVJETNIČKI URED LJUBIĆ pruža zaštitu i zastupanje klijenata u obveznopravnim odnosima. Ako ste kojim slučajem već u određenim problemima kao jamac ili ih samo naslućujete, javite nam se na vrijeme i dogovorite konzultacije još danas.


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Položaj jamca u kreditnom poslu zaštićen je posebnim Zakonom o zaštiti jamca u FBiH.

Broj čitanja:  36124

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola