Go to content

Osnivanje udruge u FBiH


POJAM UDRUGEPojam udruge podrazumijeva  slobodno i dobrovoljno udruživanje fizičkih ili pravnih osoba koje se zalažu za zaštitu određenih interesa. Ti interesi mogu biti razne prirode, poput zaštite ljudskih prava i sloboda, humanitarnog, kulturnog, socijalnog, tehničkog, ekološkog karaktera i sl. Osim toga, kod nas je uobičajeno da se i sportski klubovi registriraju kao udruženja.


Kako osnovati udrugu u BiH, formirati skupštinu i donijeti Statut


POSTUPAK OSNIVANJA UDRUGE U FBiHPostupak registracije udruge u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugih pitanja značajnih za njezin rad uređen je Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine FBiH 45/02").


Tako članak 2. donosi definiciju:


Udruženje je, u smislu ovoga zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu s Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.


Dobit koju udruženje ili fondacija ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva koji se utvrde statutom.


Udruženje mogu osnovati najmanje tri fizičke odnosno pravne osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine, ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na teritoriju Federacije, sami ili zajedno s građanima Federacije.


Prvi korak pri postupku osnivanja udruge je donošenje osnivačkog akta (na osnivačkoj skupštini) koji sadrži podatke o osnivačima, naziv, sjedište i adresu, osnovne ciljeve osnivanja, podatke o osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova upisa u registar udruga i dr.


Uz osnivački akt, svaka udruga mora imati Statut, koji pored podataka iz osnivačkog akta, sadrži detaljniji način upravljanja udrugom, pitanje kvoruma, glasanja, kao i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost udruge.TIJELA UDRUGENajvažnije tijelo u udruzi je skupština, koju čine članovi s jednakim pravom glasa ukoliko Statutom nije drukčije propisano. 


Skupština udruge donosi statut (kao i izmjene i dopune statuta) i druge akte određene statutom, daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruge, bira i opoziva članove upravnog odbora.


Ako statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, skupština imenuje i opoziva osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje udruge, usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge, odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.REGISTRIRANJE UDRUGE NA PODRUČJU FBiHAko je statutom udruge predviđeno da djeluje na području dvije ili više županija, tada se udruga registrira pri Federalnom ministarstvu pravosuđa sa sjedištem u Sarajevu, a ako udruga djeluje na području samo jedne županije, tada će se registrirati pri Županijskom ministarstvu pravosuđa (npr. udruga koja djeluje na području Zapadnohercegovačke županije registrirat će se upisom u Registar koji vodi Ministarstvo pravosuđa ŽZH sa sjedištem u Širokom Brijegu).


> Odvjetnički ured LJUBIĆ obavlja sve potrebne poslove u svrhu registriranja udruga kao i drugih pravnih osoba.


> Pogledajte još:  Poslovi koje obavljamo


* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri fizičke odnosno pravne osobe koji su državljani BiH ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od 1 godine na teritoriju Federacije

Broj čitanja:  26421

Česta pitanja naših klijenata

Prvi korak pri postupku osnivanja udruge je donošenje osnivačkog akta (na osnivačkoj skupštini) koji sadrži podatke o osnivačima, naziv, sjedište i adresu, osnovne ciljeve osnivanja, podatke o osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova upisa u registar udruga i dr.

Statut udruge/udruženja sadrži detaljniji način upravljanja udrugom kao što su pitanje kvoruma, glasanja, dok Osnivački akt sadrži osnovne podatke o udruzi (npr. o osnivačima, zatim naziv, sjedište i adresu udruge itd).

Kakva su iskustva naših klijenata?

Ana Marija Penava
Bosna i Hercegovina, 03/05/2020

Iznimno sam zadovoljna ostvarenom suradnjom s Odvjetničkim uredom Ljubić. Sa svojim savjetovanjem pomogli su mi u napretku moga poslovanja i poslovnog odnosa s klijentima i suradnicima, na čemu se još jednom zahvaljujem.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola