Go to content

Kako izvršiti diobu suvlasništva na nekretnini i pokretnini?



Pojam suvlasništva na nekoj stvari



O suvlasništvu na nekoj stvari govorimo onda kad dvije ili više osoba imaju vlasništvo na istoj stvari, s tim da je vlasništvo za svaku osobu u odnosu na stvar izraženo kroz idealni udio koji se u pravilu izražava u razlomku. (npr. Osoba "AB" je suvlasnik kuće s 1/5 udjela). Najčešće poznajemo suvlasništvo na nekretnini, ali naravno to nije uvijek slučaj, tako da ćete kroz ovaj članak dobiti kompletan uvid oko pojma i načina same podjele suvlasništva.


Prvo definirajmo što je suvlasništvo.


U čl. 25. Zakona o stvarnim pravima FBiH imamo propisanu definiciju suvlasništva:


1) Suvlasništvo postoji kada dvije ili više osoba imaju pravo vlasništva na istoj stvari svaki prema svom udjelu razmjerno cjelini (idealni dio).


2) Ako suvlasnički dijelovi nisu određeni pretpostavlja se da su jednaki.



Dioba stvari, suvlasnik i suvlasništvo




Dioba stvari (pokretnina i nekretnina)



Ukoliko više osoba na nekoj stvari ima suvlasništvo (bilo da se radi o pokretnini ili nekretnini), svaki od suvlasnika ima pravo zahtijevati podjelu te stvari.


Ukoliko postoji suglasnost među suvlasnicima ono se može razvrgnuti sporazumom u formi ugovora. No, ukoliko suglasnost ne postoji, jedan od suvlasnika ima pravo zahtijevati od nadležnog suda da izvrši diobu. Postupak diobe stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike. Prijedlog sadrži podatke o predmetu diobe, veličini dijela i o drugim stvarnim pravima svakog suvlasnika. Ukoliko se radi o diobi nekretnine, tada se moraju navesti zemljišnoknjižni ili katastarski podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu vlasništva, pravu služnosti i drugim stvarnim pravima, kao i o posjedu nekretnine. Prijedlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili nekretnina nalazi, a ako se stvari ili nekretnina u suvlasništvu nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.



Način podjele (diobe) suvlasništva



Suvlasništvo na stvari će se podijeli ili fizičkom diobom (ukoliko je moguća) ili civilnom diobom.


Kad je riječ o nekretnini, dioba se u pravilu provodi tako što se vrši parcelacija zemljišta (podjela na više manjih čestica) te će svaki od suvlasnika steći novonastalu česticu razmjerno svom suvlasničkom udjelu. Ako je riječ o stambenom objektu, dioba se provodi etažiranjem nekretnine, odnosno podjelom objekta u više samostalnih uporabnih cjelina.


VRIJEDI ZNATI > Ukoliko se dioba provodi na stvari koja je fizički nedjeljiva (npr. brod), tada će se izvršiti civilna dioba, što znači da će se stvar prodati te će se ostvareni iznos isplatiti suvlasnicima razmjerno visini njihovog udjela.


Ukoliko pak prodaja takve stvari ne bi uspjela, razvrgnuće suvlasništva se može obaviti i način da će sud predati stvar u vlasništvo jednom od suvlasnika,  uzimajući u obzir veličinu njihovih suvlasničkih dijelova, njihove potrebe i druge okolnosti, te će ga obvezati da ostalim suvlasnicima isplati tržišnu vrijednosti njihovih udjela.



Donošenje rješenja o diobi



Konačno, nakon provedenog sudskog postupka, sud donosi rješenje o diobi koje sadrži: predmet, uvjete i način diobe, podatke o fizičkim dijelovima stvari i pravima koja su pripadala pojedinom suvlasniku, kao i prava i obveze suvlasnika utvrđene diobom. Rješenjem o diobi sud će odlučiti i o načinu ostvarivanja služnosti i drugih stvarnih prava na dijelovima stvari koja je fizički podijeljena između suvlasnika.



> Dioba suvlasništva je proces kojeg ne treba ni pošto odlagati, već mu treba pravovremeno pristupiti. Odvjetnički ured LJUBIĆ savjetuje i zastupa klijente pred sudom u postupku diobe suvlasništva, a detalje provjerite detalje ovdje.


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Kakva su iskustva naših klijenata?

Samo rijeci hvale sto ste mi olaksali stjecanje nekretnine u rodnoj Bosni i Hercegovini, puno srece u radu i pozdravi iz Svedske. Danijela Buzic

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Postupak diobe stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike.

Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola /