Go to content

Kako izvršiti diobu suvlasništva na nekretnini i pokretnini?Postupak diobe suvlasništva na stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu (ukoliko ne postoji suglasnost između vlasnika nad imovinom) treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike.Pojam suvlasništva na nekoj stvariO suvlasništvu na nekoj stvari govorimo onda kad dvije ili više osoba imaju vlasništvo na istoj stvari, s tim da je vlasništvo za svaku osobu u odnosu na stvar izraženo kroz idealni udio koji se u pravilu izražava u razlomku. (npr. Osoba "AB" je suvlasnik kuće s 1/5 udjela). Najčešće poznajemo suvlasništvo na nekretnini, ali naravno to nije uvijek slučaj, tako da ćete kroz ovaj članak dobiti kompletan uvid oko pojma i načina same podjele suvlasništva.


Prvo definirajmo što je suvlasništvo.


U čl. 25. Zakona o stvarnim pravima FBiH imamo propisanu definiciju suvlasništva:


1) Suvlasništvo postoji kada dvije ili više osoba imaju pravo vlasništva na istoj stvari svaki prema svom udjelu razmjerno cjelini (idealni dio).


2) Ako suvlasnički dijelovi nisu određeni pretpostavlja se da su jednaki.Dioba stvari, suvlasnik i suvlasništvo
Dioba suvlasništva na stvari (pokretnina i nekretnina)Ukoliko više osoba na nekoj stvari ima suvlasništvo (bilo da se radi o pokretnini ili nekretnini), svaki od suvlasnika ima pravo zahtijevati podjelu te stvari.


Ukoliko postoji suglasnost među suvlasnicima ono se može razvrgnuti sporazumom u formi ugovora o diobi suvlasništva. No, ukoliko suglasnost ne postoji, jedan od suvlasnika ima pravo zahtijevati od nadležnog suda da izvrši diobu suvlasništva. Postupak diobe suvlasništva na stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike. Prijedlog sadrži podatke o predmetu diobe, veličini dijela i o drugim stvarnim pravima svakog suvlasnika.

Ukoliko se radi o diobi nekretnine, tada se moraju navesti zemljišnoknjižni ili katastarski podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu vlasništva, pravu služnosti i drugim stvarnim pravima, kao i o posjedu nekretnine. Prijedlog za podjelom/diobom suvlasništva se podnosi sudu na čijem se području stvar ili nekretnina nalazi, a ako se stvari ili nekretnina u suvlasništvu nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.Način podjele (diobe) suvlasništvaSuvlasništvo na stvari se može podijeliti na dva načina:


1) fizičkom diobom (ukoliko je moguća)

2) civilnom diobom


Fizička dioba suvlasništva - Kada je riječ o nekretnini, dioba se u pravilu provodi tako što se vrši parcelacija zemljišta (podjela na više manjih čestica) te će svaki od suvlasnika steći novonastalu česticu razmjerno svom suvlasničkom udjelu. Ako je riječ o stambenom objektu, dioba suvlasništva se provodi etažiranjem nekretnine, odnosno podjelom objekta u više samostalnih uporabnih cjelina.


Suvlasništvo nad djeljivom imovina se rješava fizičkom diobomCivilna dioba suvlasništva - Ukoliko se dioba provodi na stvari koja je fizički nedjeljiva (npr. automobil), tada će se izvršiti civilna dioba suvlasništva, što znači da će se stvar prodati te će se ostvareni iznos isplatiti suvlasnicima razmjerno visini njihovog udjela.Suvlasništvo nad nedjeljivom imovina se rješava civilnom diobomVRIJEDI ZNATI > Ukoliko pak prodaja takve stvari ne bi uspjela, razvrgnuće suvlasništva se može obaviti i način da će sud predati stvar u vlasništvo jednom od suvlasnika,  uzimajući u obzir veličinu njihovih suvlasničkih dijelova, njihove potrebe i druge okolnosti, te će ga obvezati da ostalim suvlasnicima isplati tržišnu vrijednosti njihovih udjela.Donošenje rješenja o diobi suvlasništvaKonačno, nakon provedenog sudskog postupka, sud donosi rješenje o diobi koje sadrži: predmet, uvjete i način diobe, podatke o fizičkim dijelovima stvari i pravima koja su pripadala pojedinom suvlasniku, kao i prava i obveze suvlasnika utvrđene diobom. Rješenjem o diobi sud će odlučiti i o načinu ostvarivanja služnosti i drugih stvarnih prava na dijelovima stvari koja je fizički podijeljena između suvlasnika.> Dioba suvlasništva je proces kojeg ne treba ni pošto odlagati, već mu treba pravovremeno pristupiti. Odvjetnički ured LJUBIĆ savjetuje i zastupa klijente pred sudom u postupku diobe suvlasništva, a detalje provjerite detalje ovdje.* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Postupak diobe stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike.

Broj čitanja:  63133

Kakva su iskustva naših klijenata?

Lovro Vučković
Hrvatska/Srbija, 22/02/2021

Trebao sam pomoć oko vođenja procesa kupnje nekretnine na području Bosne i Hercegovine, pa sam tražeći preporuke prijatelja izabrao ured Ljubić. Cjelokupne pregovore su odradili u moje ime, a kupoprodaja je završena za 15-ak dana. Prezadovoljan sam učinjenim, a uskoro se sigurno i opet vidimo.

Danijela Buzić
Švedska, 14/06/2020

Samo rijeci hvale sto ste mi olaksali stjecanje nekretnine u rodnoj Bosni i Hercegovini, puno srece u radu i pozdravi iz Svedske. Danijela Buzic

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola