Go to content

Kako izvršiti diobu suvlasništva?Pojam suvlasništvaO suvlasništvu na nekoj stvari govorimo onda kad dvije ili više osoba imaju vlasništvo na istoj stvari, s tim da je vlasništvo za svaku osobu u odnosu na stvar izraženo kroz idealni udio koji se u pravilu izražava u razlomku. (npr. Osoba "AB" je suvlasnik kuće s 1/5 udjela).


U čl. 25. Zakona o stvarnim pravima FBiH propisana je definicija suvlasništva:


1) Suvlasništvo postoji kada dvije ili više osoba imaju pravo vlasništva na istoj stvari svaki prema svom udjelu srazmjerno cjelini (idealni dio).


2) Ako suvlasnički dijelovi nisu određeni pretpostavlja se da su jednaki.Dioba stvari, suvlasnik i suvlasništvo
Dioba stvariUkoliko više osoba na nekoj stvari ima suvlasništvo, svaki od suvlasnika ima pravo zahtjevati podjelu te stvari.


Ukoliko postoji suglasnost među suvlasnicima ono se može razvrgnuti sporazumom u formi ugovora. No, ukoliko suglasnost ne postoji, jedan od suvlasnika ima pravo zahtijevati od nadležnog suda da izvrši diobu. Postupak diobe stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike. Prijedlog sadrži podatke o predmetu diobe, veličini dijela i o drugim stvarnim pravima svakog suvlasnika. Ukoliko se radi o nekretnini, tada se moraju navesti zemljišnoknjižni ili katastarski podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu vlasništva, pravu služnosti i drugim stvarnim pravima, kao i o posjedu nekretnine. Prijedlog se podnosi sudu na čijem se području stvar ili nekretnina nalazi, a ako se stvari ili nekretnina u suvlasništvu nalaze na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova.Način podjeleSuvlasništvo na stvari će se podijeli ili fizičkom diobom (ukoliko je moguća) ili civilnom diobom.


Kad je riječ o nekretnini, dioba se u pravilu provodi tako što se vrši parcelacija zemljišta (podjela na više manjih čestica) te će svaki od suvlasnika steći novonastalu česticu razmjerno svom suvlasničkom udjelu. Ako je riječ o stambenom objektu, dioba se provodi etažiranjem, odnosno podjelom objekta u više samostalnih uporabnih cjelina.

Ukoliko se dioba provodi na stvari koja je fizički nedjeljiva (npr. brod), tada će se izvršiti civilna dioba, što znači da će se stvar prodati te će se ostvareni iznos isplatiti suvlasnicima razmjerno visini njihovog udjela.


Ukoliko pak prodaja takve stvari ne bi uspjela, suvlasništvo se može razvrgnuti i način da će sud predati stvar u vlasništvo jednom od suvlasnika,  uzimajući u obzir veličinu njihovih suvlasničkih dijelova, njihove potrebe i druge okolnosti, te će ga obvezati da ostalim suvlasnicima isplati tržišnu vrijednosti njihovih udjela.Donošenje rješenja o diobiKonačno, nakon provedenog sudskog postupka, sud donosi rješenje o diobi koje sadrži: predmet, uvjete i način diobe, podatke o fizičkim dijelovima stvari i pravima koja su pripadala pojedinom suvlasniku, kao i prava i obveze suvlasnika utvrđene diobom. Rješenjem o diobi sud će odlučiti i o načinu ostvarivanja služnosti i drugih stvarnih prava na dijelovima stvari koja je fizički podijeljena između suvlasnika.> Odvjetnički ured Ljubić savjetuje i zastupa klijente pred sudom u postupku diobe suvlasništva.


> POGLEDAJTE JOŠ:  Poslovi koje obavljamo


*Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda Ljubić.

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Postupak diobe stvari se odvija po pravilima vanparničnog postupka. To znači da suvlasnik koji želi diobu treba podnijeti prijedlog sudu kojim obuhvaća sve suvlasnike.

Logo Odvjetnik Ivan Ljubić Široki Brijeg